Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU: "Imię dla Pluszowego Psa”

 

 • 1. Organizator
 1. Organizatorem konkursu „Imię dla Pluszowego Psa” jest DOG TATAR Spójka Jawna, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, KRS. 0000914286, NIP 8992903719, REGON 389614812 (dalej „Organizator").

 

 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator DOG TATAR Spójka Jawna, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, KRS. 0000914286, NIP 8992903719, REGON 389614812
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

 • 2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.01.2022 i trwa do dnia 15.01.2022
 2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedź na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 22.01.2022

 

 • 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.5.  wykonała Zadania Konkursowe.

 

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

 • 4. Zasady Konkursu i przebieg

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/krzysztof.tatar/

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Skomentowaniu postu użytkownika Krzysztof Tatar w serwisie Instagram z propozycją imienia dla Pluszowego Psa

2.2 Zaobserwowaniu profilu Krzysztof Tatar na Instagramie 

2.3 Udostępnieniu postu konkursowego jako swoją relacje w instastory oraz oznaczenie profilu Krzysztof Tatar

 1. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 9 najciekawszych komentarzy i nagrodzi autorów voucherem o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) i jeden komentarz, który wybierze na imię dla pluszowego psa voucherem o wartości 300 zł (trzysta złotych) na zakupy na platformie tatardog.pl

 

 1. Administratorzy profilu Krzysztof Tatar mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 3 ( trzech)  dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

 • 5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami w Konkursie Imię dla Pluszowego Psa organizowanym przez Dog Tatar Sp. J., jest jeden voucher o wartości 300 (trzystu) złotych i 9 voucherów o wartości 150 (stu pięćdziesięciu) złotych na zakupy na platformie tatardog.pl 
 2. Vouchery są ważne 6 (sześć) m-cy od daty wystawienia.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta na IG Krzysztof Tatar. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci vouchera jest przesłanie do dnia 31.01.2022 r.  prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

4.. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 3 do 31.01.2022, Laureat traci prawo do Nagrody. 

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Dog Tatar Sp. J..  z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Dog Tatar Sp. J. w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Dog Tatar

 

 1. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

 • 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest DOG TATAR Spójka Jawna, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, e-mail: biuro@tatardog.pl, KRS. 0000914286, NIP 8992903719, REGON 389614812..Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 • 7. Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@tatardog.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl